Skip to main content
CATÀLEG

Nascut a Manlleu el 21 de Juny de 1935, resident a Barcelona. És professor emèrit de la UAB en la Unitat Docent Vall d’Hebron i està inscrit en la Galeria de metges catalans.

L’any 1960 es va llicenciar en Medicina i cirurgia per la UB i l’any 1971 es va doctorar en les mateixes matèries a la mateixa universitat. S’ha especialitzat en Dermatovenereología, Medicina del Treball, amb tres trams de recerca reconeguts per el Ministerio de Educación y Ciencia. També ha ampliat estudis en centres europeus de Lyon (Faculté de Médecine et de Pharmacie, Service de Dermatologie de l’Hôpital Edouard Herriot i Laboratoir del Service de Immunologie Lyon), Ginebre (Department de Dermatologie de l’Hôpital cantonal de Genève) i Amsterdam (Dermatology Institute del Binnegasthuis, Amsterdam Central Laboratory of the Netherlands Red Cross Blood Transfusion  i Het Netherlands Kanker.

La seva activitat com a docent ha estat important en diferents centres: professor Ajudant de Classes pràctiques en la UB, professor de Citologia i Histologia en la Escola femenina de A.T.S. de Vic, professor Agregat Numerari de la UB, per concurs oposició, encarregat de La Càtedra de Dermatologia de la UB, catedràtic de la Universitat Literària de València per concurs de mèrits, catedràtic de la Universitat Autònoma de Barcelona, per concurs de mèrits i professor emèrit de la Universitat Autònoma de Barcelona.

En recerca ha estat iniciador del Laboratori de Immunopatologia cutània en la Facultat de Medicina de la UB, iniciador i Director, del Laboratori de Inmunohistoquimia cutània en la Universitat de València, creador i director del Laboratori de Cultius de *queratinocits normals i Melanòcits normals i transformats, en la Universitat Literària de València, i creador i director del Laboratori de cultius de cèl·lules de la epidermis humana, a l’Hospital General Universitari de la Vall d’Hebron de Barcelona. En aquest exercici de la docència ha dirigit 38 tesis de Llicenciatura i 16 tesis doctorals, ha organitzat 16 cursos de doctorat i de formació continuada.

Els càrrecs que ha ocupat en institucions docents són: secretari de la Facultat de Medicina de la UB; director de l’escola professional de “dermatologia medico-quirúrgica i venereologia”, de Universitat de València; director del departament de *Dermatologia medicoquirúrgica i venereologia, de la Universitat de València; vicedegà primer de la Facultat de Medicina de la Universitat de València; membre del comitè executiu de farmacovigilancia” de la Comunitat Valenciana i membre corresponen de la Reial acadèmia de medicina i cirurgia de Barcelona. A més, ha estat designat per càrrecs directius com a promotor per la filial de Vic de la Acadèmia de ciències mediques de Catalunya i Balears; vicepresident primer de la Secció de Dermatología de la Academia de ciencias mediques de Catalunya i Balears; president electe de la Secció Catalano-Balear de la Academia española de dermatologia y sifiliogra­fia; vicepresident electe de la Academia española de dermatología y venereología; i fundador i president del Grupo español de profesores y docentes de dermatologia en la Academia española de dermatologia y sifiliogra­fia.

El coneixement de la temàtica, l’ha dut a participar com a ponent de 16 congressos i reunions mèdiques d’àmbit estatal i 26 d’àmbit internacional; a més, ha coordinat 7 congressos dermatològics d’abast estatal i 4 d’abast internacional.

Com investigador principal ha promogut set projectes de recerca subvencionats i com a investigador col·laborador han estat dos projectes de recerca els que han rebut subvenció.

Ha estat membre del consell editorial de diverses publicacions mèdiques i els seus estudis s’han publicat en 238 treballs en revistes científiques de diferents estats. A Espanya: Actas Dermosifiliograficas, Actas Urologicas españolas, Anales españoles de Pediatria, Anales de medicina, Archivos. Sociedad. Española de Oftalmologia, Cirugía espanyola, Dermatología & Cosmética, Farmacoterapia, Gaceta Dermatológica, Gastroenterología y Hepatología, Gimbernat, JANO, Medicina clínica, Medicina cutánea del CILAD, Medicina de empresa, Monografías de Dermatología, Revista Clínica Española, Revista española de estomatologia, Revista de leprologia de Fontilles i Revista española de obstetrícia y ginecologia. A Alemanya: Archives Dermatological Research, Archives Gynecology & Obstetrice, FEBS.letters, Hautarzt, Journal of Skin Pharmacology i Thrombosis Haemostasis. A Argentina: Archivos Argentinos Dermatologia. A França: Annales de Dermatologie, Archives de maladies professionales, Journal Medecine Esthetique. et Chirurgie Dermatologique i Journal Medecine de Lyon. A Itàlia: Minerva dermatològica. Al Regne Unit: British Journal of. Dermatology, Clinical and Experimental Dermatology, Clinical Infectious Diseases, International Journal Dermatology i Journal of internal medicine. Als Estats Units d’Amèrica: Archives of Dermatology, Contact dermatitis, Journal of American Academy of Dermatology, Journal of Cutaneous. Pathology, Journal of Dermatol, Journal of Investigative Dermatology, Journal of Pediatrics, Journal of Surgery and Surgical Research, Medical Science Reserarch, Pediatric Dermatology i Survival Immunology Research. A Suissa: Medecine et Hygiene, Geneve i Dermatology. A Suècia: Acta Dermato Venereologica. (Stockh). I d’abast europeu: European Journal of Gynaecology Oncology i Journal of European Academy Dermatology & Venereology.

Professionalment ha format part de diverses societats: American Academy of dermato­logy, Academia de ciències mediques de Catalunya i Balears, Academia Española de Dermatologia y Sifiliografia, European Society for DermatologicaL Re­search.

Colegio Ibero-Latino-Americano de Dermatolo­gia, European Society for DermatologicaL Re­search, European Academy of Dermatology and Vene­reology, Grupo español para la investiga­cion de las enfermedades de transmision sexual, Sociedade Portuguesa de Dermatologia e Venereologia, Société Français de Dermatologie et Syphi­ligraphie i Société Français de la Recherche dermatolo­gique.

A més de l’activitat formativa i divulgadora, també s’ha dedicat a l’exercici assistencial en el sector públic, com a metge d’empresa diplomat i dermatòleg consultor en “Serveis mèdics d’empresa del Ter”; dermatòleg de la Seguretat social per Concurs-oposició a l’Ambulatori de Vic; cap de Servei de dermatologia, per mèrits de l’Hospital clínic de Barcelona; dermatòleg de la Seguretat social, per trasllat a l’Ambulatori “José Maluquer” de Barcelon; cap de Departament de Dermatologia a l’Hospital clínic universitari de València;  i cap de Servei de Dermatologia de l’Hospital general Vall D’Hebron de Barcelona. Igualment, ha exercit al sector privat a Valencia, a la Policlínica Balmes, al Centre Mèdic Teknon de Barcelona i al Consultori Bayés de Vic.

La seva experiència l’ha considerat idoni per avaluar projectes i tasques científiques com a membre de la Comisión nacional de la especialidad de dermatologia medico-quirurgica y venereologia”, com a col·laborador de la Agència Nacional de Evaluación i Prospectiva (FISS), membre de a Comisión Asesora de Investigación Científica y Técnica” (C.A.I C.Y.T.) i del Servicio Galego da Saude” (SERGAS) de la Consellería de Sanidade de Galicia.

La intensa labor com a professional ha rebut el reconeixement mitjançant diversos premis:  cinc per treballs de recerca, vuit al millor pòster en reunions nacionals i internacionals i un per la millor comunicació a congressos.

 

LLIBRES PUBLICATS

(1983) Atlas de Dermatologia. Madrid: Alfa Centauro. 326 p.

(1986) Dermatosis ocasionadas por virus herpes. Barcelona: Laboratorios PENSA. 63 p.

(1986) Estudio de la célula de Langerhans en el queratoacantoma. En col·laboració amb altres autors. Barcelona: Laboratorios ISDIN. 25 p.

(1995) Diagnóstico diferencial de la dermatitis atópica. Barcelona : Sandoz Pharma, 20 p.

(2021) Dermatosis Deportivas. Coordinador de la monografia. (Nota: no tenim més dades del document)

 

PARTS DE LLIBRE: CAPÍTOLS, SECCIONS, FRAGMENTS…

(1975) “Patología palpebral yatrógena por medicamentos administrados por vía general.” En col·laboració amb altres autors. En: Oftalmología anual 2. Barcelona: Elicién. P. 217-223.

(1974) “Aspectos pediátricos de la patología dermatològica.” En: Tratado de pediatría. Barcelona: Romargraf.

(1982) “Alopecias anagen y telogen.” En col·laboració amb altres autors. En: Tricología. Sevilla: W. Montagna y F. Camacho. P. 167-181.

(1985) “Manifestaciones cutáneas de la Diabetes mellitus” En col·laboració amb altres autors. En: Medicine. Barcelona: Doyma. P. 1678-1691.

(1989) “Anatomia, Fisiología y exploración de la piel. Lesiones elementales.” En: Tratado de Alergología e Inmunología clínica. Madrid: Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica. P. 15-35.

(1989) “Aspectos inmunológicos de otras enfermedades cutáneas.” En: Tratado de Alergología e Inmunología clínica. Madrid: Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica. P. 259-304.

(1991) “Inmunología y envejecimiento.” En col·laboració amb altres autors. En: Monografías de Dermatología. Envejecimiento cutáneo. Madrid: Jarpyo, v. 4. P. 120-125.

(1992) “Dermatosis víricas.” En col·laboració amb altres autors. En: Manual de Medicina. Barcelona: Ediciones Científico Técnicas. Masson y Salvat. P. 2180-2183.

(1994) “Inmunoterapia.” En col·laboració amb altres autors. En: Libro del Año. Dermatología 1994. Madrid: Saned, 1994. P. 197-209.

(1994) ”Anticuerpos monoclonales en dermatologia. Ventajas y desventajas.” En: Actualización en dermatologia. [S.L.]: Omega, v. 2. P. 91-97.

(1994) “Inmunoterapia en Dermatología.” En col·laboració amb altres autors. En: Monografías de Dermatología terapéutica. Madrid: Jarpyo, v. 7. P. 249-258.

(1996) “Radicales libres de oxígeno y envejecimineto cutáneo.” En: Actualización en Dermatología. Barcelona: Omega, v. 3. P. 127-137.

(1996) “Inmunología.” En col·laboració amb altres autors. En: El Libro del Año de Dermatología 1996. Madrid: Saned. P. 133-150.

(1996) “Inmunoterapia en Dermatología.” En col·laboració amb altres autors. En: Dermatología 1994-1996. Madrid: Drug Farma. P. 175-185.

(1996) “Inmunología.” En col·laboració amb altres autors. En: El Libro del Año de Dermatología 1996. Madrid: Saned. P. 81-94.

(1998) “Aspectos anatomofisiológicos cutáneos. Inmunología y dermatología. Mecanismos inmunológicos en dermatologia.” En col·laboració amb altres autors. En:  Tratado de Dermatología. Madrid: Aula Médica. P. 3.

(1999) “Superantígenos en Dermatología.” En: Fisiopatología de las enfermedades cutáneas II. Madrid: Shering & Plough. P. 211-254.

(1999) “Inmunología de la Lepra.” En col·laboració amb altres autors. En: La lepra: pasado, presente y futuro. Valencia: Generalitat Valenciana. P. 87-112.

(1999) “Diagnóstico inmunitario de la Lepra.” En col·laboració amb altres autors. En : La lepra: pasado, presente y futuro. Valencia : Generalitat Valenciana. P. 195-200.

(1999) “Prevención de la infección leprosa.” En col·laboració amb altres autors. En: La lepra: pasado, presente y futuro. Valencia: Generalitat Valenciana. P. 204-208.

(1999) “Inmunoterapia en Dermatología.” En col·laboració amb altres autors. En: Dermatología 1996/1998. Madrid: Ed. Drug Farma. P. 151-160.

(2000) “Calcinosis cutáneas.” En col·laboració amb altres autors. En: Actualización en Dermatología. Madrid: Aula Médica. P. 9-22.

(2002) “Inmunoterapia en Dermatología.” En col·laboració amb altres autors. En: Dermatología para un nuevo milenio 1999/2001. Madrid: Ed.Drug Farma. P. 169-184 p.

(2007). ”Dermatosis del Embarazo.” En col·laboració amb altres autors. En: Cabero, L. (editor), Saldívar, D (editor). Obstetricia y Medicina materno-fetal. Editorial Médica Panamericana. Buenos Aires. P. 837-846.

(2014) “Antoni Castells Rodellas.2007.” En: Manlleu, Pregons de festa major 1983-2014. Manlleu: Ajuntament de Manlleu. P. 139.